obr
logo_pc
logo_m
Vážení zákazníci, 21. 12. 2023 proběhne poslední expedice v tomto roce. Více info zde.

Osvěžovač do myčky FRESH ESSENCE, CPO2002 CARE+PROTECT, 2 ks = 100 cyklů

Kód:
35601775
Cena:
199 199 CZK
Dostupnost:
Skladem
Přidat do košíku


Popis produktu

Osvěžovač do myčky nádobí odstraňuje zápach uvolněním příjemné a dlouhotrvající citrusové vůně v každém cyklu.

Vůně: citrón a červený pomeranč.

Obsah balení: 2ks = 100 cyklů
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 1 z 26
Datum vydání: 21. 01. 2019 Verze: 1.0
Datum revize: -
Nahrazuje verzi z: -
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Název výrobku
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Další název výrobku
OSVĚŽOVAČ PRO MYČKY NÁDOBÍ
Kód výrobku
CPO2002
Popis směsi
Směs organických látek a poly(ethylen-co-vinyl-acetátu).
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití
Svěží vůně - deodorizér pro myčky nádobí
Pro profesionální použití a pro spotřebitele.
Nedoporučená použití
Nejsou známy. Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Jiná použití mohou vystavit
uživatele nepředvídatelným rizikům.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
CANDY HOOVER ČR s.r.o.
Futurama Business Park – Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
tel: +420 257 530 418
adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: office@candy-hoover.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem
(TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02.
Nepřetržité informace při otravách.
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.
Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 2 z 26
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411
Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí
směsi
Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
2.2 Prvky označení
Směs nemusí být označena štítkem dle článku 23 písmena d nařízení CLP a oddílem 1.3.4 přílohy I nařízení
CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
Signální slovo
Varování
Složky směsi k uvedení na etiketě
Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien.
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části
nebezpečného odpadu.
Doplňující informace na štítku
Směs obsahuje další senzibilizující složky, které mohou vyvolat alergickou reakci:
Citronellol, 2,4-Dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, Linalool, Citronellal, Citral, Dodekanal.
2.3 Další nebezpečnost
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 3 z 26
3.2 Směsi
Směs organických látek a poly(ethylen-co-vinyl-acetátu).
3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné
Identifikace
složky
Obsah
% hm.
Klasifikace dle
nařízení 1272/2008/ES
(R)-p-Mentha-1,8-dien; d-Limonen
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
5989-27-5
227-813-5
601-029-00-7
01-2119529223-47-XXXX
≥ 20 - < 21
Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
M=1
M(Chronic)=1
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
128-37-0
204-881-4
neuvedeno
01-2119565113-46-XXXX
≥ 1 - < 3
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
M=1
M(Chronic)=1
Dekanal
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
112-31-2
203-957-4
neuvedeno
zatím není k dispozici
≥ 1 - < 3
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412
Citronellol
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
106-22-9
203-375-0
neuvedeno
01-2119453995-23-XXXX
≥ 0,1 - < 1
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Eye Irrit. 2; H319
2,4-Dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
68039-49-6
268-264-1
neuvedeno
zatím není k dispozici
≥ 0,1 - < 1
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412
Linalool; 3,7-Dimethyl- 1,6-oktadien-3-ol; dl-Linalool
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
78-70-6
201-134-4
603-235-00-2
01-2119474016-42-XXXX
≥ 0,1 - < 1
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Eye Irrit. 2; H319
Citronellal
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 4 z 26
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
106-23-0
203-376-6
neuvedeno
01-2119474900-37-XXXX
≥ 0,1 - < 1
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Eye Irrit. 2; H319
Citral
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
5392-40-5
226-394-6
605-019-00-3
01-2119462829-23-XXXX
≥ 0,1 - < 1
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Eye Irrit. 2; H319
Dodekanal
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
112-54-9
203-983-6
neuvedeno
01-2119969441-33-XXXX
≥ 0,1 - < 1
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317
Eye Irrit. 2; H319
Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. V případě
pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nikdy
nic nepodávat. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.
4.1 Popis první pomoci
Při vdechnutí
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou
pomoc.
Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat
rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s okem
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce
a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to
snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.
Při požití
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani
alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou známy
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 5 z 26
Oxid uhličitý CO2, suchá hasiva, pěna odolná alkoholům.
Nevhodná hasiva
Silný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru zabraňte úniku hasební vody a zbytků produktu do kanalizace. Shromážděte je odděleně
a zneškodněte bezpečným způsobem podle platné legislativy a platných místních předpisů.
Při požáru se mohou tvořit škodlivé látky - oxidy uhlíku a produkty nedokonalého spalování.
5.3 Pokyny pro hasiče
Zastavte další únik produktu, pokud je to možné. Rozsypaný produkt, který nehoří, pokryjte pískem nebo
pěnou. Kontejnery a sudy přemístěte z dosahu požáru na bezpečné místo, pokud je to možné. Používejte
roztříštěné vodní proudy k ochlazení nádob vystavených účinkům požáru. Nejde-li požár zvládat – evakuujte
prostory.
Při hašení použijte vhodný dýchací ochranný přístroj a protipožární oblek.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezte kontaktu s kůží a s očima, používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistěte
přiměřené větrání.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit dalšímu úniku do složek životního prostředí. Pokud tomu nelze zabránit, informovat okamžitě
příslušné úřady (policii a hasiče).
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Mechanicky seberte produkt, vložte do vhodných nádob a zlikvidujte v souladu s předpisy (viz oddíl 13).
Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8, 13 tohoto bezpečnostního listu.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezte styku s kůží a očima. Osobní ochrana viz oddíl 8. Zajistěte dobré větrání.
V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s
chemikáliemi. Nepoužívat znečištěný oděv. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchujte
se. Použijte ochranný krém.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a
směsí
Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při
pokojové teplotě.
Chraňte před teplem.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Viz pododdíl 1.2
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 6 z 26
8.1.1 Limity v pracovním prostředí
8.1.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění
Nejsou stanoveny.
8.1.1.2 Expoziční limity Unie pro pracovní prostředí
Nejsou stanoveny.
8.1.2 Sledovací postupy
Zajistit plnění nařízení vlády 361/2007 Sb., v platném znění a plnit povinnosti v něm obsažené.
8.1.3 Biologické limitní hodnoty
Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
(R)-p-Mentha-1,8-dien CAS: 5989-27-5
DNEL
Oblast použití Způsob podání Účinek Doba expozice Hodnota
Pracovníci Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 66,7 mg/m3
Pracovníci Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 9,5 mg/kg/den
Spotřebitelé Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 16,6 mg/m3
Spotřebitelé Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 4,8 mg/kg/den
Spotřebitelé Orálně Systémové účinky Dlouhodobá 4,8 mg/kg/den
PNEC
Sladká voda Mořská voda
Přerušované uvolňování Čistírny odpadních
Sladká voda Mořská voda vod (ČOV)
14 μg/l 1,4 μg/l neuvedeno neuvedeno 1,8 mg/l
PNEC
Sladkovodní sediment Mořský sediment Vzduch Půda Potravní řetězec
3,85 mg/l 0,385 mg/kg žádný účinek 0,763 mg/kg 133 mg/kg potravy
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol CAS: 128‐37‐0
DNEL
Oblast použití Způsob podání Účinek Doba expozice Hodnota
Pracovníci Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 3,5 mg/m3
Pracovníci Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 0,5 mg/kg/den
Spotřebitelé Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 0,86 mg/m3
Spotřebitelé Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 0,25 mg/kg/den
Spotřebitelé Orálně Systémové účinky Dlouhodobá 0,25 mg/kg/den
PNEC
Sladká voda Mořská voda
Přerušované uvolňování Čistírny odpadních
Sladká voda Mořská voda vod (ČOV)
0,199 μg/l 0,02 μg/l 1,99 μg/l neuvedeno 0,17 mg/l
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 7 z 26
PNEC
Sladkovodní sediment Mořský sediment Vzduch Půda Potravní řetězec
99,6 μg/kg 9,96 μg/kg žádný účinek 47,69 μg/kg 8,33 mg/kg potravy
Citronellol CAS: 106-22-9
DNEL
Oblast použití Způsob podání Účinek Doba expozice Hodnota
Pracovníci Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 161,6 mg/m3
Pracovníci Inhalačně Lokální účinky Dlouhodobá 10 mg/m3
Pracovníci Inhalačně Lokální účinky Akutní/krátkodobá 10 mg/m3
Pracovníci Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 327,4 mg/kg/den
Pracovníci Dermálně Lokální účinky Akutní/krátkodobá 2 950 μg/cm2
Spotřebitelé Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 47,8 mg/m3
Spotřebitelé Inhalačně Lokální účinky Dlouhodobá 10 mg/m3
Spotřebitelé Inhalačně Lokální účinky Akutní/krátkodobá 10 mg/m3
Spotřebitelé Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 196,4 mg/kg/den
Spotřebitelé Dermálně Lokální účinky Akutní/krátkodobá 2 950 μg/cm2
Spotřebitelé Orálně Systémové účinky Dlouhodobá 13,8 mg/kg/den
PNEC
Sladká voda Mořská voda
Přerušované uvolňování Čistírny odpadních
Sladká voda Mořská voda vod (ČOV)
0,002 mg/l 0 mg/l 0,024 mg/l neuvedeno 580 mg/l
PNEC
Sladkovodní sediment Mořský sediment Vzduch Půda Potravní řetězec
0,026 mg/kg 0,003 mg/kg neuvedeno 0,004 mg/kg neuvedeno
Linalool CAS: 78-70-6
DNEL
Oblast použití Způsob podání Účinek Doba expozice Hodnota
Pracovníci Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 2,8 mg/m3
Pracovníci Inhalačně Systémové účinky Akutní/krátkodobá 16,5 mg/m3
Pracovníci Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 2,5 mg/kg/den
Pracovníci Dermálně Systémové účinky Akutní/krátkodobá 5 mg/kg/den
Pracovníci Dermálně Lokální účinky Dlouhodobá 3 mg/cm²
Pracovníci Dermálně Lokální účinky Akutní/krátkodobá 3 mg/cm²
Spotřebitelé Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 0,7 mg/m3
Spotřebitelé Inhalačně Systémové účinky Akutní/krátkodobá 4,1 mg/m3
Spotřebitelé Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 1,25 mg/kg/den
Spotřebitelé Dermálně Systémové účinky Akutní/krátkodobá 2,5 mg/kg/den
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 8 z 26
Spotřebitelé Dermálně Lokální účinky Dlouhodobá 1,5 mg/cm²
Spotřebitelé Dermálně Lokální účinky Akutní/krátkodobá 1,5 mg/cm²
Spotřebitelé Orálně Systémové účinky Dlouhodobá 0,2 mg/kg/den
Spotřebitelé Orálně Systémové účinky Akutní/krátkodobá 1,2 mg/kg/den
PNEC
Sladká voda Mořská voda
Přerušované uvolňování Čistírny odpadních
Sladká voda Mořská voda vod (ČOV)
0,2 mg/l 0,02 mg/l 2 mg/l neuvedeno 10 mg/l
PNEC
Sladkovodní sediment Mořský sediment Vzduch Půda Potravní řetězec
2,22 mg/l 0,222 mg/kg neuvedeno 0,327 mg/kg 7,8 mg/kg potravy
Citronellal CAS: 106-23-0
DNEL
Oblast použití Způsob podání Účinek Doba expozice Hodnota
Pracovníci Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 9 mg/m3
Pracovníci Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 1,7 mg/kg/den
Pracovníci Dermálně Lokální účinky Dlouhodobá 140 μg/cm2
Spotřebitelé Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 2,7 mg/m3
Spotřebitelé Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 1 mg/kg/den
Spotřebitelé Dermálně Lokální účinky Dlouhodobá 140 μg/cm2
Spotřebitelé Orálně Systémové účinky Dlouhodobá 0,6 mg/kg/den
PNEC
Sladká voda Mořská voda
Přerušované uvolňování Čistírny odpadních
Sladká voda Mořská voda vod (ČOV)
0,009 mg/l 0,001 mg/l 0,087 mg/l neuvedeno 4 mg/l
PNEC
Sladkovodní sediment Mořský sediment Vzduch Půda Potravní řetězec
0,159 mg/kg 0,016 mg/kg žádný účinek 0,027 mg/kg žádný účinek
Citral CAS: 5392-40-5
DNEL
Oblast použití Způsob podání Účinek Doba expozice Hodnota
Pracovníci Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 9 mg/m3
Pracovníci Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 1,7 mg/kg/den
Pracovníci Dermálně Lokální účinky Dlouhodobá 140 μg/cm2
Spotřebitelé Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 2,7 mg/m3
Spotřebitelé Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 1 mg/kg/den
Spotřebitelé Dermálně Lokální účinky Dlouhodobá 140 μg/cm2
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 9 z 26
Spotřebitelé Orálně Systémové účinky Dlouhodobá 0,6 mg/kg/den
PNEC
Sladká voda Mořská voda
Přerušované uvolňování Čistírny odpadních
Sladká voda Mořská voda vod (ČOV)
0,007 mg/l 0,001 mg/l 0,068 mg/l neuvedeno 1,6 mg/l
PNEC
Sladkovodní sediment Mořský sediment Vzduch Půda Potravní řetězec
0,125 mg/kg 0,013 mg/kg žádný účinek 0,021 mg/kg žádný účinek
Dodekanal CAS: 112-54-9
DNEL
Oblast použití Způsob podání Účinek Doba expozice Hodnota
Pracovníci Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 49,7 mg/m3
Pracovníci Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 14,1 mg/kg/den
Pracovníci Dermálně Lokální účinky Dlouhodobá 0,57 μg/cm2
Spotřebitelé Inhalačně Systémové účinky Dlouhodobá 12,3 mg/m3
Spotřebitelé Dermálně Systémové účinky Dlouhodobá 7 mg/kg/den
Spotřebitelé Dermálně Lokální účinky Dlouhodobá 0,28 μg/cm2
Spotřebitelé Orálně Systémové účinky Dlouhodobá 7 mg/kg/den
PNEC
Sladká voda Mořská voda
Přerušované uvolňování Čistírny odpadních
Sladká voda Mořská voda vod (ČOV)
0,004 mg/l 0 mg/l 0,035 mg/l neuvedeno 10 mg/l
PNEC
Sladkovodní sediment Mořský sediment Vzduch Půda Potravní řetězec
1,41 mg/kg 0,141 mg/kg žádný účinek 0,278 mg/kg 313 mg/kg potravy
8.2 Omezování expozice
8.2.1 Omezování expozice pracovníků
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Dbejte obvyklých bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Stupeň účinnosti osobních ochranných
prostředků závisí mimo jiného na teplotě a úrovni větrání.
8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky
Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít
ochranný krém. Nepoužívejte zašpiněné ochranné pomůcky, k mytí nepoužívejte ředidla.
Ochrana dýchacích cest
Není nutná v případě dodržení koncentračních limitů. V případě havárie nebo požáru použít izolační dýchací
přístroj.
Ochrana rukou
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 10 z 26
Chemicky odolné ochranné rukavice. Doporučený materiál rukavic je latex nebo nitrilkaučuk. Doba průniku
a tloušťka rukavic není uvedena. Pro výběr rukavic je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých
faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.
Ochrana očí a obličeje
Při běžném použití není nutná, v případě kontaktu s očima používejte ochranné brýle.
Ochrana kůže
Ochranný pracovní oděv a obuv.
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství polymer
Barva nestanoveno
Zápach pomerančový
Prahová hodnota zápachu nestanoveno
pH nestanoveno
Bod tání/bod tuhnutí nestanoveno
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu nestanoveno
Bod vzplanutí nestanoveno
Rychlost odpařování nestanoveno
Hořlavost (pevné látky, plyny) nestanoveno
Dolní mezní hodnota hořlavosti nebo výbušnosti nestanoveno
Horní mezní hodnota hořlavosti nebo výbušnosti nestanoveno
Tlak páry nestanoveno
Hustota páry nestanoveno
Relativní hustota nestanoveno
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech nestanoveno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda pro směsi nepoužitelné
Teplota samovznícení nestanoveno
Teplota rozkladu nestanoveno
Viskozita nestanoveno
Výbušné vlastnosti není klasifikován jako výbušnina
Oxidační vlastnosti není klasifikován jako oxidant
9.2 Další informace
Nejsou uvedeny
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 11 z 26
10.1 Reaktivita
Při běžných podmínkách je produkt stabilní. K nebezpečným reakcím nedochází.
10.2 Chemická stabilita
Směs je za běžných podmínek stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Za běžných podmínek používání nejsou.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nevystavujte otevřenému ohni.
10.5 Neslučitelné materiály
Oxidující kyseliny, halogeny, aromatické sloučeniny, kapalné uhlovodíky, alkoholy, estery, ketony.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při hoření se uvolňují oxidy uhlíku a produkty nedokonalého spalování.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Směs
Akutní toxicita
Orální data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako akutně toxické orální cestou expozice, nebo
koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Dermální data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako akutně toxické dermální cestou expozice,
nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Inhalační data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako akutně toxické inhalační cestou expozice,
nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Žíravost/dráždivost pro kůži
data pro směs nejsou k dispozici
směs je klasifikovaná jako dráždivá pro kůži na základě výpočtu dle obecných/specifických koncentračních
limitů složky/složek
Vážné poškození očí/podráždění očí
data pro směs nejsou k dispozici
směs není klasifikovaná jako způsobující vážné podráždění očí na základě výpočtu dle
obecných/specifických koncentračních limitů složky/složek
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
data pro směs nejsou k dispozici
směs je klasifikovaná jako senzibilizující kůži v kategorii 1 dle obecných/specifických koncentračních limitů
složky/složek
směs obsahuje další senzibilizující složky, které mohou vyvolat alergickou reakci
Mutagenita v zárodečných buňkách
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 12 z 26
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako mutagenní, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro
vložení do oddílu 3
Karcinogenita
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako karcinogenní, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro
vložení do oddílu 3
Toxicita pro reprodukci
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako toxické pro reprodukci, nebo koncentrace látky/látek je nižší než
limit pro vložení do oddílu 3
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici,
nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako toxické pro specifické cílové orgány při opakované expozici,
nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Nebezpečnost při vdechnutí
data pro směs nejsou k dispozici
směs má pevné skupenství a z toho důvodu není klasifikovaná jako aspiračně toxická
Další informace
viz oddíl 2 a 4.
(R)-p-Mentha-1,8-dien CAS: 5989-27-5
Akutní toxicita
Orální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = 4 400 mg/kg (potkan)
Dermální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 > 2 000 mg/kg (králík)
Inhalační data pro látku nejsou k dispozici
Žíravost/dráždivost pro kůži
klasifikovaná jako dráždivá - průměrné skóre erytémů = 2 (není plně vratná za 7 dní) a edémů = 1,56 (není
plně vratná za 7 dní) (králík, OECD 404)
Vážné poškození očí/podráždění očí
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
průměrné skóre zakalení rohovky = 0, iritidy = 0, zarudnutí spojivek = 0,3, 1, 1,3 (plně vratné za 2 - 4 dny),
edému spojivek = 1, 0,3, 1 (plně vratné za 2 - 7 dní) (králík, 72 hod., OECD 405
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
senzibilizující kůži (myš, OECD 429)
Mutagenita v zárodečných buňkách
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 13 z 26
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
negativní (OECD 473, OECD 476, OECD 479)
Karcinogenita
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 75 - 150 mg/kg/den (potkan, samec, orálně, OECD 451)
NOAEL = 300 - 600 mg/kg/den (potkan, samice, orálně, OECD 451)
Toxicita pro reprodukci
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 500 mg/kg/den (klinické příznaky, úmrtnost, změna tělesné hmotnosti, myš, orálně, generace P0,
90 dní, OECD 408)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 1 650 mg/kg/den (myš, orálně, 28 dní, OECD 407)
LOAEL = 3 300 mg/kg/den (myš, orálně, 28 dní OECD 407)
Nebezpečnost při vdechnutí
látka je klasifikovaná jako aspiračně toxická
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol CAS: 128‐37‐0
Akutní toxicita
Orální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = > 6 000 mg/kg (potkan)
Dermální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = > 2 000 mg/kg (potkan)
Inhalační data pro látku nejsou k dispozici
Žíravost/dráždivost pro kůži
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
průměrné skóre erytémů = 0 a edémů = 0 (králík, OECD 404)
Vážné poškození očí/podráždění očí
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
průměrné zakalení rohovky = 0, iritidy = 0, zarudnutí spojivek = 0, edému spojivek = 0 (králík, 72 hod.,
OECD 405).
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
není senzibilizující kůži (člověk, patch test)
Mutagenita v zárodečných buňkách
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
negativní (bacterial reverse mutation assay, mammalian cell gene mutation assay, in vitro mammalian
chromosome aberration test)
Karcinogenita
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 14 z 26
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 25 mg/kg/den (potkan, samec, orálně, dvougenerační test)
LOAEL = 100 mg/kg/den (potkan, samec, orálně, dvougenerační test)
Toxicita pro reprodukci
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 500 mg/kg/den (žádný nežádoucí účinek na plodnost, potkan, orálně, generace P0, dvougenerační
test)
LOAEL = 25 mg/kg/den (efekt na tělesnou hmotnost a její přírůstek, potkan, orálně, generace F1,
dvougenerační test)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 25 mg/kg/den (potkan, samec, orálně, dvougenerační test)
LOAEL = 100 mg/kg/den (potkan, samec, orálně, dvougenerační test)
Nebezpečnost při vdechnutí
látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo nižší při 40 °C.
Citronellol CAS: 106-22-9
Akutní toxicita
Orální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = 3 450 mg/kg (potkan)
Dermální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = 2 650 mg/kg (potkan)
Inhalační data pro látku nejsou k dispozici
Žíravost/dráždivost pro kůži
klasifikovaná jako dráždivá pro kůži - index dráždivosti PDII = 3,67 - 4,22 (max. 8, není plně vratný za 7
dní) (králík, 72 hod., OECD 404)
Vážné poškození očí/podráždění očí
klasifikovaná jako dráždivá pro oči, celkové skóre dráždivosti = 30,5 (max. 39, není plně vratné za 8 dní)
průměrné zakalení rohovky = 1 (není plně vratné za 8 dní), iritidy = 0,28 (plně vratné za 8 dní), zarudnutí
spojivek = 1,72 (není plně vratné za 8 dní), edému spojivek = 1,44 (není plně vratné za 8 dní) (králík, 72 hod.,
OECD 405)
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
senzibilizující kůži (myš, OECD 429)
Mutagenita v zárodečných buňkách
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
negativní (OECD 476)
Karcinogenita
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 15 z 26
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL > 2 000 mg/kg/den (read-across (71 % geranyl-acetát a 29 % citronellyl-acetát), karcinogenita,
potkan, orálně, dvougenerační test)
NOAEL = 1 000 mg/kg/den (read-across (71 % geranyl-acetát a 29 % citronellyl-acetát), systémová
toxicita, potkan, orálně, dvougenerační test)
Toxicita pro reprodukci
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 300 mg/kg/den (reprodukční schopnost a plodnost, dermálně, potkan, generace P0, OECD 421)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Nebezpečnost při vdechnutí
látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo nižší při 40 °C.
Linalool CAS: 78-70-6
Akutní toxicita
Orální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = 2 790 mg/kg (potkan)
Dermální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = 5 610 mg/kg (potkan)
Inhalační data pro látku nejsou k dispozici
Žíravost/dráždivost pro kůži
klasifikovaná jako dráždivá pro kůži - průměrné skóre erytémů = 1,9, 2, 1,7 (není plně vratné za 7 dní) a
edémů = 1,4, 1,4, 0,4 (není plně vratné za 7 dní) (králík, OECD 404)
Vážné poškození očí/podráždění očí
klasifikovaná jako dráždivá pro oči - průměrné skóre zakalení rohovky = 1,0 (plně vratné za 15 dní), iritidy =
0,6 (plně vratné za 15 dní), zarudnutí spojivek = 2,3 (plně vratné za 15 dní), edému spojivek = 0,4 (plně
vratné za 15 dní) (králík, 72 hod., OECD 405)
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
senzibilizující kůži (myš, OECD 429)
Mutagenita v zárodečných buňkách
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
negativní (OECD 471, OECD 473, OECD 476)
Karcinogenita
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 365 mg/kg/den (snížený příjem potravy a tělesné hmotnosti, orálně, potkan, samice, generace P0,
OECD 421)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro látku nejsou k dispozici
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 16 z 26
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL - 117 mg/kg (žaludek a ledviny, orálně, potkan, 28 d, OECD 407)
NOAEL - 250 mg/kg (dermálně, potkan, 90 d, OECD 411)
Nebezpečnost při vdechnutí
látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo nižší při 40 °C.
Citronellal CAS: 106-23-0
Akutní toxicita
Orální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = cca. 2 555 mg/kg (potkan)
Dermální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = > 2 500 - < 5 000 mg/kg (králík)
Inhalační data pro látku nejsou k dispozici
Žíravost/dráždivost pro kůži
klasifikovaná jako dráždivá pro kůži - průměrné skóre erytémů = 2,21 (není plně vratné za 8 dní) a edémů =
2,05 (plně vratné za 8 dní) (králík, Draize test)
Vážné poškození očí/podráždění očí
klasifikovaná jako dráždivá pro oči - průměrné zakalení rohovky = 0, iritidy = 0,1 (plně vratné za 48 hodin),
zarudnutí spojivek = 1,1 (není plně vratné za 8 dní), edému spojivek = 0,2 (plně vratné za 48 hodin) (králík,
72 hod., OECD 405)
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
senzibilizující kůži (myš, OECD 429)
Mutagenita v zárodečných buňkách
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
negativní (OECD 471, OECD 476, OECD 487)
Karcinogenita
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 100 mg/kg/den (read-across (citral), toxicita, potkan, orálně, OECD 453)
NOAEL = 210 mg/kg/den (read-across (citral), toxicita, potkan, orálně, OECD 453)
Toxicita pro reprodukci
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 200 mg/kg/den (rodičovská toxicita, orálně, potkan, generace P0, OECD 421)
NOAEL = 1 000 mg/kg/den (reprodukční toxicita, orálně, potkan, generace P0, OECD 421)
NOAEL = 200 mg/kg/den (vývojová toxicita, orálně, potkan, generace F1, OECD 421)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LOAEL = 345 mg/kg/den (změna tělesné hmotnosti, orálně, potkan, samec, 90 dní, OECD 408)
LOAEL = 335 mg/kg/den (změna tělesné hmotnosti, orálně, potkan, samice, 90 dní, OECD 408)
Nebezpečnost při vdechnutí
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 17 z 26
látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo nižší při 40 °C.
Citral CAS: 5392-40-5
Akutní toxicita
Orální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = cca. 6 800 mg/kg (potkan)
Dermální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 > 2 000 mg/kg (potkan)
Inhalační data pro látku nejsou k dispozici
Žíravost/dráždivost pro kůži
klasifikovaná jako dráždivá pro kůži - průměrné skóre erytémů = 2,75 a edémů = 2,25 (není plně vratné za 8
dní) (králík, OECD 404)
Vážné poškození očí/podráždění očí
klasifikovaná jako dráždivá pro oči - průměrné skóre zakalení rohovky = 1,0 (plně vratné za 7 dní), iritidy =
0, zarudnutí spojivek = 1,5 (není plně vratné za 8 dní), edému spojivek = 1,25 (plně vratné za 7 dní) (králík,
72 hod., OECD 405)
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
senzibilizující kůži (myš, OECD 429)
Mutagenita v zárodečných buňkách
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
negativní (OECD 471, OECD 473, OECD 476)
Karcinogenita
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 100 mg/kg/den (toxicita, potkan, orálně, OECD 453)
NOAEL = 210 mg/kg/den (toxicita, potkan, orálně, OECD 453)
Toxicita pro reprodukci
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 200 mg/kg/den (rodičovská toxicita, orálně, potkan, generace P0, OECD 421)
NOAEL = 1 000 mg/kg/den (reprodukční toxicita, orálně, potkan, generace P0, OECD 421)
NOAEL = 200 mg/kg/den (vývojová toxicita, orálně, potkan, generace F1, OECD 421)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LOAEL = 345 mg/kg/den (změna tělesné hmotnosti, orálně, potkan, samec, 90 dní, OECD 408)
LOAEL = 335 mg/kg/den (změna tělesné hmotnosti, orálně, potkan, samice, 90 dní, OECD 408)
Nebezpečnost při vdechnutí
látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo nižší při 40 °C.
Dodekanal CAS: 112-54-9
Akutní toxicita
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 18 z 26
Orální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = 23 100 mg/kg (potkan)
Dermální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 > 2 000 mg/kg (králík)
Inhalační data pro látku nejsou k dispozici
Žíravost/dráždivost pro kůži
klasifikovaná jako dráždivá pro kůži - průměrné skóre erytémů = 3,25 a edémů = 2,25 (králík, OECD 404)
Vážné poškození očí/podráždění očí
klasifikovaná jako dráždivá pro oči - průměrné skóre zakalení rohovky = 0, iritidy = 0, zarudnutí spojivek =
2,667, 2, 1,667 (plně vratné za 7 dní), edému spojivek = 2,333, 1,667, 1 (plně vratné za 7 dní) (read-across
(10-undekenal), králík, 72 hod., OECD 405)
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
senzibilizující kůži (read-across (10-undekenal), myš, OECD 429)
Mutagenita v zárodečných buňkách
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
negativní (read-across (10-undekenal), OECD 471)
Karcinogenita
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 200 mg/kg/den (read-across (5-heptenal), orálně, potkan, samice, generace P0, jednogenerační
test)
LOAEL = 1 500 mg/kg/den (read-across (5-heptenal), orálně, potkan, samice, generace P0, jednogenerační
test)
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
NOAEL = 20 000 ppm (celkový účinek, orálně, potkan, 90 dní, OECD 408)
Nebezpečnost při vdechnutí
látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo nižší při 40 °C.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Směs
Ryby
data pro směs nejsou k dispozici
Korýši
data pro směs nejsou k dispozici
Řasy
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 19 z 26
data pro směs nejsou k dispozici
(R)-p-Mentha-1,8-dien CAS: 5989-27-5
látka klasifikovaná jako Aquatic Acute 1; H400 (M=1) a Aquatic Chronic 1; H410 (M=1)
Ryby
LC50, 96 hod., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 720 μg/l (úmrtnost)
EC50, 96 hod., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 688 μg/l (pohyblivost)
NOEC, 8 d., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 0,37 mg/l (líhnivost)
NOEC, 8 d., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 0,19 mg/l (abnormální vzhled a chování)
NOEC, 8 d., Jeleček velkohlavý (Pimephales promelas): 0,059 mg/l (délka)
Korýši
EC50, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 0,307 mg/l (pohyblivost)
NOEC, 21 d., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 80 μg/l (počet živých potomků)
Řasy
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 0,32 mg/l (rychlost růstu)
EC10, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 0,174 mg/l (rychlost růstu)
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol CAS: 128‐37‐0
látka klasifikovaná jako Aquatic Acute 1; H400 (M=1) a Aquatic Chronic 1; H410 (M=1)
Ryby
LC0, 96 hod., Dánio pruhované (Danio rerio): ≥ 0,57 mg/l (úmrtnost)
LC50, 96 hod., Dánio pruhované (Danio rerio): > 0,57 mg/l (úmrtnost)
NOEC, 30 d., Medaka japonská (Oryzias latipes): 0,053 mg/l
Korýši
EC50, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 0,48 mg/l (pohyblivost)
NOEC, 21 d., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 0,069 mg/l (reprodukce)
Řasy
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): > 0,4 mg/l (rychlost růstu)
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): > 0,4 mg/l (biomasa)
EC10, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): cca. 0,4 mg/l (rychlost růstu)
Citronellol CAS: 106-22-9
látka není klasifikovaná jako nebezpečná pro vodní prostředí
Ryby
LC50, 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): 14,66 mg/l (úmrtnost)
NOEC, 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): 4,6 mg/l (úmrtnost)
Korýši
EC50, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 17,48 mg/l (pohyblivost)
NOEC, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 3,1 mg/l (pohyblivost)
Řasy
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Scenedesmus subspicatus): 2,4 mg/l
EC20, 72 hod., Zelená řasa (Scenedesmus subspicatus): 1,1 mg/l
Linalool CAS: 78-70-6
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 20 z 26
látka není klasifikovaná jako nebezpečná pro vodní prostředí
Ryby
LC50, 96 hod., Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss): 27,8 mg/l (úmrtnost)
NOEC, 96 hod., Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss): < 3,5 mg/l (pohyblivost, chování)
Korýši
EC50, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 59 mg/l (pohyblivost)
NOEC, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 25 mg/l (pohyblivost)
Řasy
EC50, 96 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 88,3 mg/l (biomasa)
EC50, 96 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 156,7 mg/l (rychlost růstu)
EC10, 96 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 38,4 mg/l (biomasa)
EC10, 96 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 54,3 mg/l (rychlost růstu)
Citronellal CAS: 106-23-0
látka není klasifikovaná jako nebezpečná pro vodní prostředí
Ryby
LC50, 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): cca. 22 mg/l (úmrtnost)
NOEC, 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): 10 mg/l (úmrtnost)
Korýši
EC50, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 8,7 mg/l (pohyblivost)
EC0, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 3,1 mg/l (pohyblivost)
Řasy
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 13,33 mg/l (rychlost růstu)
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 6,74 mg/l (biomasa)
EC10, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 4,52 mg/l (rychlost růstu)
EC10, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 1,26 mg/l (biomasa)
Citral CAS: 5392-40-5
látka není klasifikovaná jako nebezpečná pro vodní prostředí
Ryby
LC50, 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): 6,78 mg/l (úmrtnost)
NOEC, 96 hod., Jelec jesen (Leuciscus idus): 4,6 mg/l (úmrtnost)
Korýši
EC50, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 6,8 mg/l (pohyblivost)
EC0, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 3,13 mg/l (pohyblivost)
Řasy
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 103,8 mg/l (rychlost růstu)
EC10, 72 hod., Zelená řasa (Desmodesmus subspicatus): 3 mg/l (rychlost růstu)
Dodekanal CAS: 112-54-9
látka není klasifikovaná jako nebezpečná pro vodní prostředí
Ryby
LC50, 96 hod., Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss): cca. 2,6 mg/l
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 21 z 26
Korýši
EC50, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): > 0,27 mg/l (pohyblivost, látka je málo rozpustná ve vodě,
žádný toxický účinek)
NOEC, 48 hod., Hrotnatka velká (Daphnia Magna): 0,27 mg/l (pohyblivost, látka je málo rozpustná ve vodě,
žádný toxický účinek)
Řasy
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): > 0,048 mg/l (rychlost růstu, látka je málo
rozpustná ve vodě, žádný toxický účinek)
EC50, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): > 0,048 mg/l (biomasa, látka je málo rozpustná
ve vodě, žádný toxický účinek)
EC10, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): > 0,048 mg/l (rychlost růstu, látka je málo
rozpustná ve vodě, žádný toxický účinek)
EC10, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): > 0,048 mg/l (biomasa, látka je málo rozpustná
ve vodě, žádný toxický účinek)
NOEC, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,048 mg/l (rychlost růstu, látka je málo
rozpustná ve vodě, žádný toxický účinek)
NOEC, 72 hod., Zelená řasa (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,048 mg/l (biomasa, látka je málo rozpustná
ve vodě, žádný toxický účinek)
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Směs
nestanoveno pro směs
(R)-p-Mentha-1,8-dien CAS: 5989-27-5
snadno biologicky rozložitelný: 80 % za 28 dní (spotřeba O2, OECD 301 D)
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol CAS: 128‐37‐0
nesnadno biologicky rozložitelný: 4,7 % za 28 dní (vývin CO2)
Citronellol CAS: 106-22-9
snadno biologicky rozložitelný: 80 - 90 % za 28 dní (spotřeba O2, OECD 301 F)
Linalool CAS: 78-70-6
snadno biologicky rozložitelný: 64,2 % za 28 dní (spotřeba O2, OECD 301 D)
Citronellal CAS: 106-23-0
snadno biologicky rozložitelný: 83 % za 28 dní (vývin CO2, OECD 301 B)
Citral CAS: 5392-40-5
snadno biologicky rozložitelný: 85 - 95 % za 28 dní (spotřeba O2, OECD 301 C)
Dodekanal CAS: 112-54-9
snadno biologicky rozložitelný: 73 % za 28 dní (spotřeba O2, OECD 301 F)
12.3 Bioakumulační potenciál
Směs
nestanoveno pro směs
(R)-p-Mentha-1,8-dien CAS: 5989-27-5
BCF = 360,5 (Q)SAR metoda
log Pow = 4,38 (37 °C, pH = 7,2)
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 22 z 26
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol CAS: 128‐37‐0
BCF = 2 - 17 (cca. 25 °C)
log Pow = 5,1
Citronellol CAS: 106-22-9
BCF = 82,59 l/kg
log Pow = 3,41 (25 °C)
Linalool CAS: 78-70-6
log Pow = 2,84 (25 °C, pH = 7)
Citronellal CAS: 106-23-0
BCF = 113,6 l/kg (výpočet)
log Pow = 3,62 (25 °C)
Citral CAS: 5392-40-5
BCF = 89,72 (výpočet)
log Pow = 2,76 (25 °C)
Dodekanal CAS: 112-54-9
BCF = 323 - 3 095 l/kg (Q)SAR metoda
log Pow = 4,9 (35 °C)
12.4 Mobilita v půdě
Směs
nestanoveno pro směs
(R)-p-Mentha-1,8-dien CAS: 5989-27-5
Koc = 1 120
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol CAS: 128‐37‐0
log Koc = 4,169 (Q)SAR metoda
Citronellol CAS: 106-22-9
Koc = 70,79
Linalool CAS: 78-70-6
data pro látku nejsou k dispozici
Citronellal CAS: 106-23-0
log Koc = 2,16 (výpočet)
Citral CAS: 5392-40-5
log Koc = 2,169 (výpočet)
Dodekanal CAS: 112-54-9
log Koc = 3,6 (35 °C)
12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 23 z 26
nejsou známy
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy
neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo
použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.
Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.
Možný kód odpadu
20 01 99 - Další frakce jinak blíže neurčené
Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Nejsou známy.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Nejsou známy.
Právní předpisy o odpadech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, v platném
znění
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Není zahrnuto v oblasti působnosti nařízení o přepravě nebezpečných věcí (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
14.1 UN číslo
není
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
ADR/RID není
ostatní přeprava není
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
není
14.4 Obalová skupina
není
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí při přepravě
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
nejsou
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
není relevantní
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 24 z 26
14.8 Další informace
Označení dle ADR
není
Další údaje pro ADR/RID
klasifikační kód není
bezpečnostní značka není
identifikační číslo nebezpečnosti není
omezení pro tunely není
Další údaje pro IMDG
pokyny pro případ požáru/úniku není
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo směsi
Předpisy EU
Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění
pozdějších předpisů (REACH)
Nařízení č. 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů
(CLP)
Předpisy ČR
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném
znění
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno pro směs
ODDÍL 16: Další informace
Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize
První vydání
Klíč nebo legenda ke zkratkám
Aquatic Acute 1 Akutní toxicita pro vodní prostředí, kat. 1
Aquatic Chronic 1 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 1
Aquatic Chronic 2 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 2
Aquatic Chronic 3 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 3
Asp. Tox. 1 Nebezpečnost při vdechnutí, kat. 1
Eye Irrit. 2 Podráždění očí, kat. 2
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 25 z 26
Flam. Liq. 3 Hořlavá kapalina, kat. 3
Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kat. 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, kat. 1
Skin Sens. 1B Senzibilizace kůže, kat. 1B
M Multiplikační faktor
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
CLP Nařízení č. 1272/2008/EC, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k
nepříznivým účinkům)
ICAO/IATA Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
PBT Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická
PEL Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází
k nepříznivým účinkům)
REACH Nařízení č 1907/2006/EC, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
vPvB Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Státní a evropská legislativa, BL výrobce, odborná literatura, registrační dokumentace složek.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Fresh Essence Deodorizer for dishwasher - ORANGE
Strana: 26 z 26
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do
části nebezpečného odpadu.
Pokyny pro školení
Dle bezpečnostního listu
Další informace
Klasifikace dle údajů od výrobce. Směs klasifikována pomocí výpočtových metod dle nařízení CLP a testů.
Používejte jen pro účely označené výrobcem, zamezíte zdravotním a environmentálním rizikům.
Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována
v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je
odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.
Bezpečnostní list vypracovala firma LACHEPRA s.r.o.
Osvěžovač do myčky nádobí odstraňuje zápach uvolněním příjemné a dlouhotrvající citrusové vůně v každém cyklu. Vůně: citrón a červený pomeranč. Obsah balení: 2ks = 100 cyklů
Nenašli jste, co jste hledali?
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Napište nám poptávku

Platební brána Comgate Platební karty VISA Platební karty MAESTRO Platební karty MASTERCARD APPLE PAY