obr
logo_pc
logo_m

Odvápňovač pro kávovary a rychlovarné konvice, 500 ml, CDL6001/1 CARE+PROTECT

Kód:
35602108
Cena:
219 219 CZK
Dostupnost:
Skladem více jak 5 ks
Přidat do košíku
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 1 z 12
Datum vydání: 14. 01. 2019 Verze: 1.0
Datum revize: -
Nahrazuje verzi z: -
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Název výrobku
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Další název výrobku
TEKUTÝ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE PRO RYCHLOVARNÉ KONVICE A KÁVOVARY
Kód výrobku
CDL 6001/1
Popis směsi
Směs kyseliny fosforečné a amidosírové a inertní látky.
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití
Odvápňovač pro kávovary a varné konvice.
Nedoporučená použití
Nejsou známy. Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Jiná použití mohou vystavit
uživatele nepředvídatelným rizikům.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
CANDY HOOVER ČR s.r.o.
Futurama Business Park – Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
tel: +420 257 530 418
adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: office@candy-hoover.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem
(TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02.
Nepřetržité informace při otravách.
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.
Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 2 z 12
Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí
směsi
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
2.2 Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti
Signální slovo
Nebezpečí
Složky směsi k uvedení na etiketě
Obsahuje kyselinu fosforečnou
Standardní věty o nebezpečnosti
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 - Nevdechujte páry.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části
nebezpečného odpadu.
Doplňující informace na štítku
Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.
2.3 Další nebezpečnost
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 3 z 12
Identifikace
složky
Obsah
% hm.
Klasifikace dle
nařízení 1272/2008/ES
Kyselina fosforečná; Kyselina orthofosforečná
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
7664-38-2
231-633-2
015-011-00-6
zatím není k dispozici
≥ 5 - < 10
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Látka má specifické koncentrační limity: C ≥ 25 %: Skin Corr. 1B; H314, 10 % ≤ C < 25 %: Skin Irrit. 2; H315,
10 % ≤ C < 25 %: Eye Irrit. 2; H319
Kyselina amidosírová; Kyselina amidosulfonová; Kyselina sulfámová
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
5329-14-6
226-218-8
016-026-00-0
zatím není k dispozici
≥ 5 - < 10
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412
Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. V případě
pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nikdy
nic nepodávat. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.
4.1 Popis první pomoci
Při vdechnutí
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou
pomoc.
Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat
rozpouštědla ani ředidla. Vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s okem
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce
a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to
snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.
Při požití
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani
alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou známy.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 4 z 12
Oxid uhličitý CO2, suchá hasiva, pěna, vodní mlha.
Nevhodná hasiva
Silný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru zabraňte úniku hasební vody a zbytků produktu do kanalizace. Shromážděte je odděleně
a zneškodněte bezpečným způsobem podle platné legislativy a platných místních předpisů.
Při požáru se mohou tvořit škodlivé látky - oxidy fosforu, fosfin, amoniak, oxidy síry, sirovodík a produkty
nedokonalého spalování.
5.3 Pokyny pro hasiče
Zastavte další únik produktu, pokud je to možné. Rozlitý produkt, který nehoří, pokryjte pískem nebo pěnou.
Kontejnery a sudy přemístěte z dosahu požáru na bezpečné místo, pokud je to možné. Používejte roztříštěné
vodní proudy k ochlazení nádob vystavených účinkům požáru. Nejde-li požár zvládat – evakuujte prostory.
Při hašení použijte vhodný dýchací ochranný přístroj a protipožární oblek.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezte kontaktu s kůží a s očima, používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistěte
přiměřené větrání. Zabraňte tvorbě páry. V místě úniku zamezte pohyb nepovolaným osobám.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit dalšímu úniku do složek životního prostředí. Pokud tomu nelze zabránit, informovat okamžitě
příslušné úřady (policii a hasiče).
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Podle množství uniklé kapaliny látku buď nejdříve odčerpat (velké úniky), nebo při malých únicích absorbovat
vhodným absorpčním materiálem (vermikulit, suchý písek), shromáždit do označených uzavíratelných nádob
a odstranit podle oddílu 13. Zbytky spláchnout vodou a zachytit pro zneškodnění jako odpad. Nepoužívejte
rozpouštědla nebo dispergátory, pokud to není nařízeno experty nebo státní autoritou.
Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8, 13 tohoto bezpečnostního listu.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezte styku s kůží a očima. Osobní ochrana viz oddíl 8. Zajistěte dobré větrání.
V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s
chemikáliemi. Nepoužívat znečištěný oděv. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchujte
se. Použijte ochranný krém.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a
směsí
Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Chraňte před přímým slunečním zářením.
Chraňte před neslučitelnými materiály, viz pododdíl 10.5.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Viz pododdíl 1.2
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 5 z 12
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
8.1.1 Limity v pracovním prostředí
8.1.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění
Kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2
PEL NPK-P Poznámka
1 mg/m3 2 mg/m3 I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
8.1.1.2 Expoziční limity Unie pro pracovní prostředí
Kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2
Limitní hodnoty - 8 hod. Limitní hodnoty - krátká doba Poznámka
1 mg/m3 - ppm 2 mg/m3 - ppm -
8.1.2 Sledovací postupy
Zajistit plnění nařízení vlády 361/2007 Sb., v platném znění a plnit povinnosti v něm obsažené.
8.1.3 Biologické limitní hodnoty
Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Zatím nejsou k dispozici
8.2 Omezování expozice
8.2.1 Omezování expozice pracovníků
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Dbejte obvyklých bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Stupeň účinnosti osobních ochranných
prostředků závisí mimo jiného na teplotě a úrovni větrání.
8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky
Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít
ochranný krém. Nepoužívejte zašpiněné ochranné pomůcky, k mytí nepoužívejte ředidla.
Ochrana dýchacích cest
Není nutná v případě dodržení koncentračních limitů (pokud by byly překročeny, použít respirátor proti
organickým parám). V případě havárie nebo požáru použít izolační dýchací přístroj.
Ochrana rukou
Chemicky odolné ochranné rukavice. Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál
rukavic pro tuto směs. Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.
Ochrana očí a obličeje
Používejte ochranné brýle s boční ochranou.
Ochrana kůže
Ochranný pracovní oděv a obuv.
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 6 z 12
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství kapalina
Barva čirá
Zápach charakteristický
Prahová hodnota zápachu nestanoveno
pH 1
Bod tání/bod tuhnutí nestanoveno
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu > 100 °C
Bod vzplanutí > 60 °C
Rychlost odpařování nestanoveno
Hořlavost (pevné látky, plyny) nestanoveno
Dolní mezní hodnota hořlavosti nebo výbušnosti nestanoveno
Horní mezní hodnota hořlavosti nebo výbušnosti nestanoveno
Tlak páry nestanoveno
Hustota páry nestanoveno
Relativní hustota 1,04 (voda = 1)
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech nestanoveno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda pro směsi nepoužitelné
Teplota samovznícení nestanoveno
Teplota rozkladu nestanoveno
Viskozita nestanoveno
Výbušné vlastnosti není klasifikován jako výbušnina
Oxidační vlastnosti není klasifikován jako oxidant
9.2 Další informace
Celkové množství pevných látek 12,70 % (250 °C)
VOC 0 %
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Při běžných podmínkách je produkt stabilní. K nebezpečným reakcím nedochází. Kyselina fosforečná se
rozkládá při 200 °C a kyselina amidosírová při 205 °C.
10.2 Chemická stabilita
Směs je za běžných podmínek stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Za běžných podmínek používání nejsou.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Chraňte před přímým slunečním zářením.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 7 z 12
10.5 Neslučitelné materiály
Kovy, silné zásady, aldehydy, organické sulfidy, peroxidy, chlór, kyselina dusičná, dusičnany, dusitan sodný
a draselný.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při hoření se uvolňují oxidy fosforu, fosfin, amoniak, oxidy síry, sirovodík a produkty nedokonalého spalování.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Směs
Akutní toxicita
Orální data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako akutně toxické orální cestou expozice, nebo
koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Dermální data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako akutně toxické dermální cestou expozice,
nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Inhalační data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako akutně toxické inhalační cestou expozice,
nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Žíravost/dráždivost pro kůži
směs nebyla testována, klasifikace založena na nízké hodnotě pH
Vážné poškození očí/podráždění očí
směs nebyla testována, klasifikace založena na nízké hodnotě pH
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako senzibilizující, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro
vložení do oddílu 3
Mutagenita v zárodečných buňkách
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako mutagenní, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro
vložení do oddílu 3
Karcinogenita
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako karcinogenní, nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro
vložení do oddílu 3
Toxicita pro reprodukci
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako toxické pro reprodukci, nebo koncentrace látky/látek je nižší než
limit pro vložení do oddílu 3
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 8 z 12
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici,
nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako toxické pro specifické cílové orgány při opakované expozici,
nebo koncentrace látky/látek je nižší než limit pro vložení do oddílu 3
Nebezpečnost při vdechnutí
data pro směs nejsou k dispozici
směs neobsahuje složky klasifikované jako aspiračně toxické, nebo koncentrace látky/látek je nižší než
limit pro vložení do oddílu 3
Další informace
viz oddíl 2 a 4.
Kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2
Akutní toxicita
Orální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = 1 530 mg/kg (potkan)
Dermální na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LD50 = 2 740 mg/kg (králík)
Inhalační na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
LC50 > 0,85 mg/l (potkan, 1 hod.)
Žíravost/dráždivost pro kůži
data pro látku nejsou k dispozici
Vážné poškození očí/podráždění očí
data pro látku nejsou k dispozici
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
data pro látku nejsou k dispozici
Mutagenita v zárodečných buňkách
data pro látku nejsou k dispozici
Karcinogenita
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro reprodukci
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
data pro látku nejsou k dispozici
Nebezpečnost při vdechnutí
látka není uhlovodík nebo chlorovaný uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo nižší při 40 °C.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 9 z 12
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Směs
Ryby
data pro směs nejsou k dispozici
Korýši
data pro směs nejsou k dispozici
Řasy
data pro směs nejsou k dispozici
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Směs
nestanoveno pro směs
12.3 Bioakumulační potenciál
Směs
nestanoveno pro směs
12.4 Mobilita v půdě
Směs
nestanoveno pro směs
12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
nejsou známy
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy
neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo
použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.
Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.
Možný kód odpadu
20 01 29* - Detergenty obsahující nebezpečné látky
Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Nejsou známy.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Nejsou známy.
Právní předpisy o odpadech
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 10 z 12
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech, v platném
znění
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 UN číslo
1760
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
ADR/RID LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (kyselina fosforečná)
ostatní přeprava CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Phosphoric acid)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
8
14.4 Obalová skupina
III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí při přepravě
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
nejsou
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
není relevantní
14.8 Další informace
Označení dle ADR
Další údaje pro ADR/RID
klasifikační kód C9
bezpečnostní značka 8
identifikační číslo nebezpečnosti 80
omezení pro tunely E (ADR), - (RID)
Další údaje pro IMDG
pokyny pro případ požáru/úniku F-A/S-B
ODDÍL 15: Informace o předpisech
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 11 z 12
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo směsi
Předpisy EU
Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení č. 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení č. 648/2004/ES, o detergentech, v platném znění
Předpisy ČR
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném
znění
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno pro směs
ODDÍL 16: Další informace
Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize
První vydání
Klíč nebo legenda ke zkratkám
Aquatic Chronic 3 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 3
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kat. 1
Eye Irrit. 2 Podráždění očí, kat. 2
Skin Corr. 1 Žíravost pro kůži, kat. 1
Skin Corr. 1B Žíravost pro kůži, kat. 1B
Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kat. 2
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
CLP Nařízení č. 1272/2008/EC
DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k
nepříznivým účinkům)
ICAO/IATA Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
IMDG Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
PBT Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická
PEL Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází
k nepříznivým účinkům)
REACH Nařízení č 1907/2006/EC
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
UNIVERSAL DESCALER KETTLES AND COFFEE MACHINES
Strana: 12 z 12
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
vPvB Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Státní a evropská legislativa, BL výrobce, odborná literatura, registrační dokumentace složek.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do
části nebezpečného odpadu.
Pokyny pro školení
Dle bezpečnostního listu
Další informace
Klasifikace dle údajů od výrobce. Směs klasifikována pomocí výpočtových metod dle nařízení CLP a testů.
Používejte jen pro účely označené výrobcem, zamezíte zdravotním a environmentálním rizikům.
Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována
v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je
odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.
Bezpečnostní list vypracovala firma LACHEPRA s.r.o.
Odvápňovač pro kávovary a rychlovarné konvice, 500 ml, CDL6001/1 CARE+PROTECT
Nenašli jste, co jste hledali?
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Napište nám poptávku

Platební brána Comgate Platební karty VISA Platební karty MAESTRO Platební karty MASTERCARD APPLE PAY