obr
logo_pc
logo_m

Odmašťovač pro MW trouby, 500 ml, CSL8001/1 CARE+PROTECT

Kód:
35602113
Cena:
215 215 CZK
Dostupnost:
Na objednání
Přidat do košíku


Popis produktu

Odmašťovač pro mikrovlnné trouby s rychlým účinkem CSL8001/1.

Obsah balení: 500 ml - sprej.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 1 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Název
RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE
OVENS
Popis směsi Směs chemických látek.
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití Odmašťovač pro mikrovlnné trouby.
Nedoporučená použití Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Jiné
použití může vystavit uživatele nepředvídatelným rizikům.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
CANDY HOOVER ČR s.r.o.
Futurama Business Park – Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
tel: +420 257 530 418
adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: office@candy-hoover.cz
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s Toxikologickým informačním střediskem
(TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02.
Nepřetržité informace při otravách.
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.
Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3; H412
Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí
směsi
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
2.2 Prvky označení
výstražné symboly nebezpečnosti
signální slovo Nebezpečí
složky směsi k uvedení na etiketě Obsahuje 2-aminoethan-1-ol, N,N-dimethyltetradecylamin Noxid.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 2 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
standardní věty o nebezpečnosti H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
pokyny pro bezpečné zacházení P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím
vody.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
doplňující informace na štítku Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou
vyžádány.
Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové
povrchově aktivní látky.
2.3 Další nebezpečnost
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné
Název složky
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
Obsah
% hm.
klasifikace
dle 1272/2008/ES
2-Aminoethan-1-ol;
Ethanolamin
141-43-5
205-483-3
603-030-00-8
zatím není k
dispozici
≥ 3 - < 5
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Corr. 1B; H314
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Uhličitan sodný
497-19-8
207-838-8
011-005-00-2
zatím není k
dispozici
≥ 1 - < 5 Eye Irrit. 2; H319
2-(2-
Butoxyethoxy)ethanol;
Butyldiglykol
112-34-5
203-961-6
603-096-00-8
zatím není k
dispozici
≥ 1 - < 5 Eye Irrit. 2; H319
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 3 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
N,NDimethyltetradecylamin
Noxid
3332-27-2
222-059-3
neuvedeno
zatím není k
dispozici
≥ 2,5 - < 3
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
M=1
3.2.2 Složky směsi s limity v pracovním prostředí
Název složky
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo
Obsah
% hm.
klasifikace
dle 1272/2008/ES
(2-Methoxymethylethoxy)-
propanol
34590-94-8
252-104-2
neuvedeno
zatím není k
dispozici
≥ 5 - < 15 není klasifikován
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. V případě
pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí
nikdy nic nepodávat.
4.1 Popis první pomoci
Při vdechnutí
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou
pomoc.
Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat
rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s okem
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce
a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to
snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.
Při požití
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani
alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nejsou známy.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
Oxid uhličitý CO2, suchá hasiva, pěna odolná alkoholům, vodní mlha.
Nevhodná hasiva
Silný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 4 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru zabraňte úniku hasiva a zbytků produktu do kanalizace. Shromážděte je odděleně a
zneškodněte bezpečným způsobem podle platné legislativy a platných místních předpisů.
Při požáru se mohou tvořit škodlivé látky - oxidy uhlíku, oxidy dusíku, amoniak a produkty nedokonalého
spalování.
5.3 Pokyny pro hasiče
Zastavte další únik produktu, pokud je to možné. Kontejnery a sudy přemístěte z dosahu požáru na
bezpečné místo, pokud je to možné. Používejte roztříštěné vodní proudy k ochlazení nádob vystavených
účinkům požáru. Nejde-li požár zvládat – evakuujte prostory.
Při hašení použijte vhodný dýchací ochranný přístroj a protipožární oblek.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezte kontaktu s kůží a s očima, používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistěte
přiměřené větrání. Zabraňte tvorbě par. V místě úniku zamezte pohyb nepovolaným osobám.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit dalšímu úniku do složek životního prostředí. Pokud tomu nelze zabránit, informovat okamžitě
příslušné úřady (policii a hasiče).
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Podle množství uniklé kapaliny látku buď nejdříve odčerpat (velké úniky), nebo při malých únicích
absorbovat vhodným absorpčním materiálem (vermikulit, suchý písek), shromáždit do označených
uzavíratelných nádob a odstranit podle oddílu 13. Zbytky spláchnout vodou a zachytit pro zneškodnění jako
odpad.
Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8, 13 tohoto bezpečnostního listu.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zamezte styku s kůží a očima. Osobní ochrana viz oddíl 8. V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst
a pít.
Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Před pracovní přestávkou a po skončení
práce si umyjte ruce.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití
Viz pododdíl 1.2
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 5 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
8.1.1 Limity v pracovním prostředí
8.1.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění
2-Aminoethan-1-ol:
PEL - 2,5 mg/m3, NPK-P - 7,5 mg/m3.
Poznámka I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
Uhličitan sodný:
PEL - 5 mg/m3, NPK-P - 10 mg/m3.
Poznámka I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol:
PEL - 70 mg/m3, NPK-P - 100 mg/m3.
Poznámka I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (technická směs isomerů):
PEL - 270 mg/m3, NPK-P - 550 mg/m3.
Poznámka D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.
8.1.1.2 Expoziční limity Unie pro pracovní prostředí
2-Aminoethan-1-ol:
Limitní hodnoty - 8 hod. = 2,5 mg/m3, 1 ppm.
Limitní hodnoty - krátká doba = 7,6 mg/m3, 3 ppm.
Poznámka - kůže
2-(2-Butoxyethoxy)ethan-1-ol:
Limitní hodnoty - 8 hod. = 2,5 mg/m3, 1 ppm.
Limitní hodnoty - krátká doba = 7,6 mg/m3, 3 ppm.
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol:
Limitní hodnoty - 8 hod. = 308 mg/m3, 50 ppm.
Limitní hodnoty - krátká doba = - mg/m3, - ppm.
Poznámka - kůže.
8.1.2 Sledovací postupy
Zajistit plnění nařízení vlády 361/2007 Sb., v platném znění a plnit povinnosti v něm obsažené.
8.1.3 Biologické limitní hodnoty
Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Zatím nejsou k dispozici
8.2 Omezování expozice
8.2.1 Omezování expozice pracovníků
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Dbejte obvyklých bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Stupeň účinnosti osobních
ochranných prostředků závisí mimo jiného na teplotě a úrovni větrání.
8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky
Ochrana dýchacích cest Není nutná v případě dodržení koncentračních limitů (pokud by byly
překročeny, použít respirátor proti organickým parám). V případě
havárie nebo požáru použít izolační dýchací přístroj.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 6 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
Ochrana rukou Používejte ochranné rukavice. Vzhledem k tomu, že chybí testy,
není možné doporučit materiál rukavic pro tuto směs. Výběr
materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a
degradace.
Ochrana očí a obličeje Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.
Ochrana kůže Ochranný oděv a obuv.
Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít
ochranný krém. Nepoužívejte zašpiněné ochranné pomůcky, k mytí nepoužívejte ředidla.
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství (při 20 °C) kapalina
Barva slámově žlutá
Zápach (vůně) charakteristický
Prahová hodnota zápachu nestanoveno
pH (při 20 °C) 11
Bod tání/bod tuhnutí nestanoveno
Bod varu (počátek a rozmezí) nestanoveno
Bod vzplanutí > 60 °C
Rychlost odpařování nestanoveno
Hořlavost (pevné směsi, plyny): nestanoveno
Meze hořlavosti/
výbušnosti
dolní
horní
nestanoveno
nestanoveno
Tlak páry (při 20 °C) nestanoveno
Hustota páry nestanoveno
Relativní hustota (při 20 °C) nestanoveno
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C) nerozpustný
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech nestanoveno
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda pro směsi nepoužitelné
Teplota samovznícení nestanoveno
Teplota rozkladu nestanoveno
Viskozita (při 40 °C) nestanoveno
Výbušné vlastnosti není klasifikován jako výbušnina
Oxidační vlastnosti není klasifikován jako oxidant
9.2 Další informace
nejsou uvedeny
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 7 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
10.1 Reaktivita
Při běžných podmínkách je produkt stabilní. K nebezpečným reakcím nedochází.
10.2 Chemická stabilita
Směs je za běžných podmínek stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Za běžných podmínek používání nejsou.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
10.5 Neslučitelné materiály
Oxidační činidla, silné kyseliny.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při hoření se uvolňují oxidy uhlíku, oxidy dusíku, amoniak a produkty nedokonalého spalování.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
- LD50 orálně, potkan (mg/kg) data pro směs nejsou k dispozici
> 6 250 (výpočet dle aditivního vzorce)
ATE = 500 - 2-aminoethan-1-ol
4 090 - uhličitan sodný
3 384 - butyldiglykol
ATE = 500 - N,N-dimethyltetradecylamin N-oxid
- LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg/kg) data pro směs nejsou k dispozici
> 22 000 (výpočet dle aditivního vzorce)
ATE = 1 100 - 2-aminoethan-1-ol
2 700 - butyldiglykol (králík)
- LC50 inhalačně, potkan, (mg/l, 4 hod) data pro směs nejsou k dispozici
> 220 (výpočet dle aditivního vzorce, pára)
ATE = 11 - 2-aminoethan-1-ol
Žíravost/dráždivost pro kůži dráždí kůži
Vážné poškození očí/podráždění očí způsobuje vážné poškození očí
Senzibilizace neobsahuje tyto látky (nebo méně než klasifikační limit)
Karcinogenita neobsahuje tyto látky (nebo méně než klasifikační limit)
Mutagenita neobsahuje tyto látky (nebo méně než klasifikační limit)
Toxicita pro reprodukci neobsahuje tyto látky (nebo méně než klasifikační limit)
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
není klasifikován
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
není klasifikován
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 8 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
Nebezpečnost při vdechnutí není klasifikován
Další informace
Viz oddíl 2 a 4.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Ryby data pro směs nejsou k dispozici
Korýši data pro směs nejsou k dispozici
Řasy data pro směs nejsou k dispozici
12.2 Perzistence a rozložitelnost
nestanoveno pro směs
snadno biologicky rozložitelný - 2-aminoethan-1-ol
snadno biologicky rozložitelný - butyldiglykol
snadno biologicky rozložitelný - (2-methoxymethylethoxy)-propanol
12.3 Bioakumulační potenciál
nestanoveno pro směs
log Pow = -2,3 - 2-aminoethan-1-ol
log Pow = 1 - butyldiglykol
log Pow = 0,0043 - (2-methoxymethylethoxy)-propanol
12.4 Mobilita v půdě
nestanoveno pro směs
log Kd = -0,5646 - 2-aminoethan-1-ol
12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
nejsou známy
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy
neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou
nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.
Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.
Možný kód odpadu 20 01 29* - Detergenty obsahující nebezpečné látky
Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Nejsou známy.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Nejsou známy.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 9 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
Právní předpisy o odpadech
Směrnice 2008/98/ES
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
14.1 UN číslo
není
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
- ADR/RID není
- ostatní přeprava není
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
není
14.4 Obalová skupina
není
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí při přepravě
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
nejsou
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
není relevantní
Označení dle ADR není
Další údaje pro ADR/RID
- klasifikační kód není
- bezpečnostní značka není
- identifikační číslo nebezpečnosti není
- omezení pro tunely není
Další údaje pro IMDG
- pokyny pro případ požáru/úniku není
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající
se látky nebo směsi
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 10 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení č. 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném
znění
Nařízení č. 648/2004/ES, o detergentech, v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno pro směs
ODDÍL 16: Další informace
Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize
První vydání
Klíč nebo legenda ke zkratkám
Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kat. 4
Aquatic Acute 1 Akutní toxicita pro vodní prostředí, kat. 1
Aquatic Chronic 2 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 2
Aquatic Chronic 3 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 3
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kat. 1
Eye Irrit. 2 Podráždění očí, kat. 1
Skin Corr. 1B Žíravost pro kůži, kat. 1B
Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kat. 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kat. 3
DNEL Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k
nepříznivým účinkům)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které
nedochází k nepříznivým účinkům)
PEL Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
CLP Nařízení č. 1272/2008/EC
REACH Nařízení č 1907/2006/EC
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
IMDG Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
ICAO/IATA Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
PBT Látka perzistentní, bioakumulativní a toxická
vPvB Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Státní a evropská legislativa, BL výrobce, databáze Medis-Alarm, odborná literatura.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
Datum vydání: 14. 06. 2018
Datum revize: -
Číslo produktu: CSL8001-35601782
Nahrazuje verzi z: -
Verze: 1.0
Strana: 11 z 11
Název látky nebo směsi: RAPID ACTION DEGREASER-MICROWAVE OVENS
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Pokyny pro školení
Dle bezpečnostního listu
Další informace
Klasifikace dle údajů od výrobce. Směs klasifikována pomocí výpočtových metod dle nařízení CLP.
Používejte jen pro účely označené výrobcem, zamezíte zdravotním a environmentálním rizikům.
Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována
v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je
odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.
Odmašťovač pro mikrovlnné trouby s rychlým účinkem CSL8001/1. Obsah balení: 500 ml - sprej.
Nenašli jste, co jste hledali?
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Napište nám poptávku

Platební brána Comgate Platební karty VISA Platební karty MAESTRO Platební karty MASTERCARD APPLE PAY