Změna otevírací doby prodejny. S PPL doručujeme i v sobotu.
Vzhledem k navýšení zásilek u dopravců jsou některé zásilky doručovány se zpožděním. Děkujeme za pochopení.
Poslední zásilky před Vánoci budou zasílány 20. 12. 2018 (čtvrtek). Více o otevírací době zde.

Obchodní podmínky

Eshop Beko.elektrahk.cz (Pavel Dvořák se sídlem K Lesu 49, Hradec Králové 500 09, IČO 73607037) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Beko.elektrahk.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Pavel Dvořák se sídlem K Lesu 49, Hradec Králové 500 09, IČO 73607037 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese beko.elektrahk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující si je vědom skutečnosti, že u nabízeného zboží na webovém rozhraní obchodu u kterého není dostupnost „skladem“ nebo „běžně skladem“ se jedná o cenu informativní a může se změnit v závislosti na devizovém kurzu či změně ceníku dodavatele/výrobce. V případě změny ceny zboží po odeslání/potvrzení objednávky kupujícím, které v době objednání nebylo skladem u prodávajícího, prodávající požádá kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (čl.3.8.). S tímto nebezpečím změny okolností je kupující seznámen (viz čl.8.5.).

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky (viz čl.6).

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „přidá“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři (jméno, příjmení, adresa, telefon), seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Elektra U Nádraží, S. K. Neumanna 589, Hradec Králové;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti FIO, po předchozí souhlasu kupujícího i prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně platební kartou u řidiče PPL (V ojedinělých případech například z důvodů poruchy platebního terminálu, není možné platbu kartou uskutečnit. Tuto informaci lze získat kontaktováním řidiče PPL v den doručování zásilky. V tento den dorazí kupujícímu SMS od řidiče PPL.);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vloží prodávající kupujícímu do zásilky se zaslaným zbožím. Kupující si také může požádat zaslání daňového dokladu - faktury na elektronickou adresu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je ke stažení zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Základní sazba přepravy zásilek Českou poštou:

- 70 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika - vybrané položky

- 250 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Slovensko - vybrané položky

6.6. Základní sazba přepravy balíků PPL:

- 130 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika

- 250 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika - repase pracích van

- 350 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Slovensko

- 500 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika - těžké, křehké zásilky

- 700 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Slovensko - těžké, křehké zásilky

6.7. Ceny dopravy jsou uvedeny včetně doběrečného (dobírky) a včetně DPH.

6.8. SLEVA - V některých případech, pokud to dovoluje povaha zboží (nejedná se o křehké zboží), lze domluvit slevu z dopravného. To se týká především objednávek nad 5 000 Kč s DPH. (V tomto případě kupující nejprve kontaktuje prodávajícího.)

6.9. Při objednávce papírových sáčků do vysavače v celkové hodnotě přesahující 900,-Kč je poštovné ZDARMA. Tuto skutečnost uvede kupující v poznámce v košíku při objednání zboží. V opačném případě na tuto slevu prodávající nebude brát zřetel.

6.10. Cena dopravy 70,- Kč (jen Česká republika pomocí České pošty) nebo 250,- Kč (jen Slovensko pomocí České pošty/Slovenské pošty) je u vybraných položek zvýrazněna a automaticky nabízena s ohledem na množství či velikost. Levnější forma dopravy (poštovné a balné) je automaticky nabízena na e-shopu u vybraných položek a je podmíněna platbou převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží.

6.11. Cena dopravy u akumulačních kamen či ploten do gastro zařízení je určována váhou a místem doručení a vypočítává se zvlášť a připočítává se k ceně zboží. Informaci o ceně prodávající sdělí kupujícímu před zasláním zbozí. Cena souvisí s velikostí, počtem a váhou zboží.

6.12. Smluvní přepravce PPL běžně doručuje zásilky během dne v době od 8:00 do 18:00. Každý kupující je před dodáním zásilky informován SMS zprávou. V této zprávě je kontakt na řidiče s dvouhodinovým doručovacím oknem.

6.12.1. V níže uvedených případech nabízí přepravce PPL - večerní doručení (17 - 21 hod.)

Služba je možná u těchto PSČ:

(V případě, že zde Vaše psč nenaleznete, není večerní doručení možné)

Město PSČ od PSČ do Samostatná PSČ
Brno 600 10 - 647 00 655 02, 656 91, 658 05, 658 56
České Budějovice 370 01 - 370 21
Hradec Králové 500 01 - 500 12 501 01, 503 01, 503 02, 503 11, 503 21, 503 32, 503 41
Liberec 460 01 - 460 20 461 77, 463 02, 463 03, 463 11, 463 12
Olomouc 770 02 - 779 00 783 01, 783 02, 783 71
Ostrava 700 02 - 730 01
Pardubice 530 01 - 530 20 530 78, 531 41, 532 15, 532 31, 533 01, 533 31, 533 33
533 51 - 533 54
Plzeň 301 00 - 328 00
Praha 100 00 - 199 99
Ústí nad Labem 400 03 - 400 20 400 01
Zlín 760 01 - 760 07 763 02, 763 11, 763 14

6.13. Kupující také prostřednictvím přepravce PPL nabízí doručení na PPL Parcel shop. Více informací o PPL Parcel shop naleznete zde.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (viz čl.15.5.), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Prodávající doporučuje kupujícímu využít Formulář pro uplatnění reklamací. Ke stažení zde.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (konkrétně https://adr.coi.cz/cs)

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Řešení sporů online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Doručování

9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (viz čl.8.5.) a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

10. Odborná montáž

10.1 Zboží - náhradní díly pro domácí elektrospotřebiče ať už mechanické či elektrické povahy - je určeno především pro odbornou montáž. Pro správnou a bezproblémovou funkci náhradního dílu ve spotřebiči doporučujeme kupujícímu využít odborné montáže servisní firmou či osobou, která je proškolená pro montáž daného náhradního dílu. Kupující se tak může vyhnout zbytečnému možnému poškození zboží - náhradního dílu. Dále doporučujeme kupujícímu mít od servisní firmy protokol, kde bude technologický postup montáže náhradního dílu. Tento protokol může následně kupujícímu pomoci při případné reklamaci zboží - náhradního dílu či montáže servisní firmou.

11. Reklamace zboží při přepravě

11.1 V případě poškození zboží vlivem přepravy zásilky, kdy kupující po rozbalení zásilky zjistí, že je zboží poškozeno, nahlásí neprodleně (nejdéle však do tří dnů) tuto skutečnost přepravci PPL na zákaznické lince 225 331 500 nebo kontaktuje naši firmu na emailové adrese elektrahk@elektrahk.cz.

11.2 Kupující si je vědom, že v tomto případě nesmí vyhodit nebo jakýmkoliv způsobem poškodit obal zásilky včetně obalového materiálu do konečného vyřízení reklamace u přepravce PPL.

11.3 Kupující si je vědom skutečnosti možného zamítnutí reklamace přepravcem při nedodržení nahlášení poškození do tří (3) dnů nebo v případě vyhození či poškození obalu zásilky včetně obalového materiálu.

12. Výměna zboží

12.1 V případě špatného objednání zboží kupujícím, kupující nejdříve kontaktuje prodávajícího na mailové adrese elektrahk@elektrahk.cz.

12.2 Kupující použije nejlépe emailovou zprávu s potvrzením objednávky, kterou obdržel od prodávajícího. Kupující si je vědom, že je to nejrychlejší cesta k vyřešení výměny zboží.

12.3 Kupující do emailové zprávy napíše správný typ, model, výrobní číslo opsané ze štítku svého spotřebiče nebo pošle jako přílohu fotku tohoto technického štítku spotřebiče.

12.4 Prodávající následně dohledá správný díl a domluví se s kupujícím na výměně zboží.

13. Akce, výprodej, doprodej

13.1 Prodávající informuje, že zboží označené "akce", případně vypsané v sekci "výprodej" či "doprodej" jsou v omezeném množství, tyto ceny tedy platí pouze do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

14. Vyřízení objednávky - termín dodání

14.1 Zboží, které je skladem a je kupujícím objednáno zpravidla do 12:00, prodávájící expeduje ještě ten samý den.

14.2 V momentě, kdy prodávající začne zpracovávat objednávku kupujícího, dostane kupující informativní email (pokud je správně v objednávce zadán), ve kterém je kupující informován, zda se objednávka připravuje k expedici či čeká na dodání zboží na sklad prodávajícího.

14.3 V den odeslání zásilky bude prodávajícím zaslán kupujícímu email se zprávou o odeslání zboží přepravcem.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jenž je ke stažení zde.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Elektra U Nádraží, S. K. N. 589, 500 02 Hradec Králové, adresa elektronické pošty elektrahk@elektrahk.cz, telefon 731 443 853.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. 5. 2018 a ruší předchozí znění OP.

© 2010 Design - Aria-studio.cz Elektra U Nádraží, S.K.Neumanna 589, 500 02 Hr.Králové, E-mail: elektrahk@elektrahk.cz