obr
logo_pc
logo_m

Obchodní podmínky

Eshop Beko.elektrahk.cz (Pavel Dvořák se sídlem K Lesu 49, Hradec Králové 500 09, IČO 73607037) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Beko.elektrahk.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Pavel Dvořák se sídlem K Lesu 49, Hradec Králové 500 09, IČO 73607037 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese beko.elektrahk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující si je vědom skutečnosti, že u nabízeného zboží na webovém rozhraní obchodu u kterého není dostupnost „skladem“ nebo „běžně skladem“ se jedná o cenu informativní a může se změnit v závislosti na devizovém kurzu či změně ceníku dodavatele/výrobce. V případě změny ceny zboží po odeslání/potvrzení objednávky kupujícím, které v době objednání nebylo skladem u prodávajícího, prodávající požádá kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (čl.3.8.). S tímto nebezpečím změny okolností je kupující seznámen.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky (viz čl.6).

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „přidá“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři (jméno, příjmení, adresa, telefon), seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Elektra U Nádraží, S. K. Neumanna 589, Hradec Králové;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, vedený u společnosti FIO, po předchozí souhlasu kupujícího i prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně platební kartou přes internet (platbu lze provést jen u vybraných položek);

- bezhotovostně platební kartou u řidiče PPL (V ojedinělých případech například z důvodů poruchy platebního terminálu, není možné platbu kartou uskutečnit. Tuto informaci lze získat kontaktováním řidiče PPL v den doručování zásilky. V tento den dorazí kupujícímu SMS od řidiče PPL.);

- bezhotovostně ParcelBox CZ - dobírku lze uhradit pouze přímo u PBoxu pomocí platební karty (platba v hotovosti či pomocí platební brány ONLINE není možná).

- bezhotovostně ParcelBox SK - dobírku lze uhradit pouze pomocí platební brány ONLINE - přes internet (platba v hotovosti či pomocí platební karty u PBoxu není možná).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu na email uvedený v objednávce. Kupující si také může požádat o přiložení daňového dokladu do zásilky - nutno sdělit prodávajícímu například formou poznámky v objednávce.

4.9.Poskytovatel online plateb je společnost ComGate Payments, a.s. se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

4.10.Veškerá fakturace probíhá v českých Korunách. Všechny ceny na eshopu uváděny v měně EUR jsou pouze orientační a slouží výhradně pro informativní účely zákazníků ze Slovenské republiky. Přepočet vychází z denního kurzu ČNB.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je ke stažení zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Základní sazba přepravy zásilek Českou poštou:

- 69 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika - vybrané položky

- 139 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Slovensko - vybrané položky

6.6. Základní sazba přepravy balíků PPL:

- 125 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika – klasické doručení 8-18 hod

- 99 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika – doručení na PPL ParcelShop / ParcelBox, viz čl. 6.13.

- 500 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika – těžké, křehké zásilky (nelze na ParcelShop / ParcelBox)

- 250 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Česká republika – repase pracích van

- 179 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Slovensko

- 109 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Slovensko - výdejní místo, jen zásilky s hmotností do 10 kg.

- 700 Kč (zahrnuje poštovné a balné), expedice Slovensko – těžké, křehké zásilky

6.7. V případě způsobu platby na dobírku je účtováno doběrečné 40 Kč (částka je na objednávce a faktuře zahrnuta v položce „Poštovné a balné“), v ostatních případech 0 Kč. Ceny dopravy a doběrečného (dobírky) jsou včetně DPH.

6.8. SLEVA NAD 5000 KČ S DPH - V některých případech, pokud to dovoluje povaha zboží (nejedná se o křehké zboží), lze domluvit slevu z dopravného. To se týká především objednávek nad 5 000 Kč s DPH. (V tomto případě kupující nejprve kontaktuje prodávajícího.)

6.9. Při objednávce papírových sáčků do vysavače v celkové hodnotě přesahující 900,-Kč je poštovné ZDARMA. Tuto skutečnost uvede kupující v poznámce v košíku při objednání zboží. V opačném případě na tuto slevu prodávající nebude brát zřetel.

6.10. Cena dopravy 69,- Kč (jen Česká republika pomocí České pošty) nebo 139,- Kč (jen Slovensko pomocí České pošty/Slovenské pošty) je u vybraných položek zvýrazněna a automaticky nabízena s ohledem na množství či velikost. Levnější forma dopravy (poštovné a balné) je automaticky nabízena na e-shopu u vybraných položek a je podmíněna platbou převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží.

6.11. Cena dopravy u akumulačních kamen či ploten do gastro zařízení je určována váhou a místem doručení a vypočítává se zvlášť a připočítává se k ceně zboží. Informaci o ceně prodávající sdělí kupujícímu před zasláním zbozí. Cena souvisí s velikostí, počtem a váhou zboží.

6.12. Smluvní přepravce PPL běžně doručuje zásilky během dne v době od 8:00 do 18:00. Každý kupující je před dodáním zásilky informován SMS zprávou. V této zprávě je kontakt na řidiče s dvouhodinovým doručovacím oknem.

6.13. Kupující také prostřednictvím přepravce PPL nabízí doručení na PPL ParcelShop / ParcelBox. Více informací o PPL ParcelShop / ParcelBox naleznete zde.

6.14. SLEVA NA DOPRAVU

6.14.1. U vybraných položek je nabízena sleva na dopravu v různé výši. Tato sleva je vždy uvedena v detailu produktu.

6.14.2. Slevy na dopravu nelze sčítat a vždy je odečtena jen jedna. V případě více slev na dopravu (například objednání dvou různých produktů) se bere v potaz ta vyšší.

6.14.3. Sleva na dopravu je odečtena v objednávce.

6.14.4. Slevu na dopravu nelze uplatit v případě osobního odběru v kamenné prodejně.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (viz čl.17.5.), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Prodávající doporučuje kupujícímu využít Formulář pro uplatnění reklamací. Ke stažení zde.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (konkrétně https://adr.coi.cz/cs)

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Řešení sporů online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

9.1. Správce osobních údajů - OSVČ Pavel Dvořák, se sídlem K Lesu 49, 500 09 Hradec Králové, IČ 73607037, ŽL vydán 1.7.2004 v Hradci Králové č. j. MMHK/201265/2016, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

9.2. Rozsah zpracování osobních údajů - Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

9.3. Zdroje osobních údajů - - přímo od subjektů údajů (nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) - distributor - veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

9.4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování - - adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) - popisné údaje (např. bankovní spojení pro účel vrácení platby na účet zákazníka) - další údaje nezbytné pro plnění smlouvy - údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu (zpracování fotografií)

9.5. Kategorie subjektů údajů - - zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu) - zaměstnanec správce - dopravce - dodavatel služby - jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci - uchazeč o zaměstnání

9.6. Kategorie příjemců osobních údajů - - velkoobchodníci - finanční ústavy - veřejné ústavy - státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy - další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

9.7. Účel zpracování osobních údajů - - účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů - jednání o smluvním vztahu - plnění smlouvy - ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) - archivnictví vedené na základě zákona - výběrová řízení na volná pracovní místa - plnění zákonných povinností ze strany správce - ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

9.8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů - Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9.9. Doba zpracování osobních údajů - V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Maximální lhůta pro uvedené případy je stanovena na 10 let.

9.10. Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: - subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

9.11. Práva subjektů údajů -

9.11.1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: - účelu zpracování, - kategorii dotčených osobních údajů, - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, - plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, - pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

9.11.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - Požádat správce o vysvětlení. - Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. - Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. - Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. - Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. - Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.12. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

10. Heureka - Ověřeno zákazníky

10.1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (viz čl.8.5.) a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. Odborná montáž

12.1 Zboží - náhradní díly pro domácí elektrospotřebiče ať už mechanické či elektrické povahy - je určeno především pro odbornou montáž. Pro správnou a bezproblémovou funkci náhradního dílu ve spotřebiči doporučujeme kupujícímu využít odborné montáže servisní firmou či osobou, která je proškolená pro montáž daného náhradního dílu. Kupující se tak může vyhnout zbytečnému možnému poškození zboží - náhradního dílu. Dále doporučujeme kupujícímu mít od servisní firmy protokol, kde bude technologický postup montáže náhradního dílu. Tento protokol může následně kupujícímu pomoci při případné reklamaci zboží - náhradního dílu či montáže servisní firmou.

12.2.Veškeré činnosti, při kterých je nutné otevřít kryt elektrického spotřebiče, může provádět jen osoba s dostatečnou kvalifikací či způsobilostí danou vyhláškou č. 50/1978 Sb. k provádění oprav na elektrických zařízení. Neodborná montáž (osobou bez odpovídající kvalifikace danou vyhláškou č. 50/1978 Sb.) může mít za následek elektrický šok s následkem zranění či smrti nebo poškození majetku. Při nedodržení tohoto nařízení se naše společnost zříká jakéhokoliv odpovědnosti za důsledky Vašeho jednání.

13. Reklamace zboží při přepravě

13.1 V případě poškození zboží vlivem přepravy zásilky, kdy kupující po rozbalení zásilky zjistí, že je zboží poškozeno, nahlásí neprodleně (nejdéle však do tří dnů) tuto skutečnost přepravci PPL na zákaznické lince 225 331 500 nebo kontaktuje naši firmu na emailové adrese elektrahk@elektrahk.cz.

13.2 Kupující si je vědom, že v tomto případě nesmí vyhodit nebo jakýmkoliv způsobem poškodit obal zásilky včetně obalového materiálu do konečného vyřízení reklamace u přepravce PPL.

13.3 Kupující si je vědom skutečnosti možného zamítnutí reklamace přepravcem při nedodržení nahlášení poškození do tří (3) dnů nebo v případě vyhození či poškození obalu zásilky včetně obalového materiálu.

14. Výměna zboží

14.1 V případě špatného objednání zboží kupujícím, kupující nejdříve kontaktuje prodávajícího na mailové adrese elektrahk@elektrahk.cz.

14.2 Kupující použije nejlépe emailovou zprávu s potvrzením objednávky, kterou obdržel od prodávajícího. Kupující si je vědom, že je to nejrychlejší cesta k vyřešení výměny zboží.

14.3 Kupující do emailové zprávy napíše správný typ, model, výrobní číslo opsané ze štítku svého spotřebiče nebo pošle jako přílohu fotku tohoto technického štítku spotřebiče.

14.4 Prodávající následně dohledá správný díl a domluví se s kupujícím na výměně zboží.

15. Akce, výprodej, doprodej

15.1 Prodávající informuje, že zboží označené "akce", případně vypsané v sekci "výprodej" či "doprodej" jsou v omezeném množství, tyto ceny tedy platí pouze do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

16. Vyřízení objednávky - termín dodání

16.1 Zboží, které je skladem a je kupujícím objednáno zpravidla do 12:00, prodávájící expeduje ještě ten samý den.

16.2 V momentě, kdy prodávající začne zpracovávat objednávku kupujícího, dostane kupující informativní email (pokud je správně v objednávce zadán), ve kterém je kupující informován, zda se objednávka připravuje k expedici či čeká na dodání zboží na sklad prodávajícího.

16.3 V den odeslání zásilky bude prodávajícím zaslán kupujícímu email se zprávou o odeslání zboží přepravcem.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jenž je ke stažení zde.

17.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Elektra U Nádraží, S. K. N. 589, 500 02 Hradec Králové, adresa elektronické pošty elektrahk@elektrahk.cz, telefon 731 443 853.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. 11. 2022 a ruší předchozí znění OP.

Elektra U Nádraží, S.K.Neumanna 589
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 731 443 853, E-mail: sales@elektrahk.cz
Platební brána Comgate Platební karty VISA Platební karty MAESTRO Platební karty MASTERCARD APPLE PAY